marked-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked-up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marked-up

    Similar:

    dirty: (of a manuscript) defaced with changes

    foul (or dirty) copy

    Synonyms: foul

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).