marked section end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked section end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked section end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked section end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked section end

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết thúc vùng đánh dấu