markedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markedness.

Từ điển Anh Việt

  • markedness

    * danh từ

    tính rõ ràng; tính rõ rệt