marked section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked section

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng đã đánh dấu