marked capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked capacity

    * kỹ thuật

    công suất ghi

    cơ khí & công trình:

    trọng tải ghi