marked tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked tag

    * kinh tế

    cái ghim để làm dấu