marked text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marked text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marked text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marked text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marked text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản có đánh dấu

    văn bản đã lựa