mark stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark stock

    * kinh tế

    định thị giá chứng khoán