mark block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark block

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khối nhãn