mark-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark-on

    * kinh tế

    giá vốn cộng mức kê lời