mark-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-down.

Từ điển Anh Việt

 • mark-down

  * danh từ

  sự hạ giá

  a mark-down of twenty percent: hạ giá 20 %

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mark-down

  * kinh tế

  hạ giá

  khoản tiền giảm bớt

  mức hạ giá