mark-down cancellation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-down cancellation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-down cancellation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-down cancellation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark-down cancellation

    * kinh tế

    sự hủy bỏ giảm giá