mark clark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark clark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark clark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark clark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mark clark

    Similar:

    clark: United States general who was Allied commander in Africa and Italy in World War II and was commander of the United Nations forces in Korea (1896-1984)

    Synonyms: Mark Wayne Clark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).