mark-hold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-hold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-hold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-hold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark-hold

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giữ dấu