general standards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general standards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general standards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general standards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general standards

    * kinh tế

    các chuẩn mực chung