general procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general procedure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thủ tục tổng quát