general planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general planning

    * kỹ thuật

    quy hoạch chung

    quy hoạch tổng thể