general pathology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general pathology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general pathology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general pathology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general pathology

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh học đại cương