general lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general lighting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiếu sáng chung

    sự chiếu sáng tổng thể