general dimension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

general dimension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm general dimension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của general dimension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • general dimension

    * kỹ thuật

    kích thước chung

    kích thước danh nghĩa