extension of insurance liability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension of insurance liability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension of insurance liability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension of insurance liability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension of insurance liability

    * kinh tế

    sự mở rộng trách nhiệm bảo hiểm