dead lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead lift.

Từ điển Anh Việt

  • dead lift

    /'ded'lift/ (dead_pull) /'ded'pul/

    * danh từ

    sự cố gắng vô ích (để nhấc một cái gì nặng không thể nhấc được)