critical limit state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

critical limit state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm critical limit state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của critical limit state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • critical limit state

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạng thái giới hạn tới hạn