central pumping power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central pumping power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central pumping power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central pumping power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central pumping power

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trạm bơm trung tâm