central limit theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central limit theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central limit theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central limit theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central limit theorem

    * kinh tế

    định lý giới hạn trung tâm

    * kỹ thuật

    định lý giới hạn trung tâm