central boiler house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central boiler house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central boiler house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central boiler house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central boiler house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gian nồi hơi trung tâm

    nhà nồi hơi trung tâm