central acceleration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

central acceleration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm central acceleration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của central acceleration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • central acceleration

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    gia tốc xuyên tâm