blank washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank washer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy rửa phôi

    vòng đệm không khít