blank ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank ticket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank ticket

    * kỹ thuật

    phiếu trống