blank receipt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank receipt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank receipt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank receipt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank receipt

    * kinh tế

    phiếu thu ký trống