blank deleter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank deleter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank deleter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank deleter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank deleter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ hủy khoảng trắng

    thiết bị hủy khoảng trắng