blank character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank character.

Từ điển Anh Việt

 • blank character

  (Tech) ký tự trống = space character

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank character

  * kỹ thuật

  dấu cách

  ký tự rỗng

  ký tự trống

  toán & tin:

  ký tự chuông

  ký tự tạo âm

  ký tự trắng