blank address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank address.

Từ điển Anh Việt

  • blank address

    (Tech) địa chỉ trống