atom cluster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atom cluster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atom cluster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atom cluster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atom cluster

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chùm nguyên tử

    đám nguyên tử