atomize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomize.

Từ điển Anh Việt

 • atomize

  /'ætəmaiz/ (atomise) /'ætəmaiz/

  * ngoại động từ

  nguyên tử hoá

  tán nhỏ

  phun

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • atomize

  * kinh tế

  tán nhỏ

  * kỹ thuật

  làm thành nguyên tử

  làm tơi

  phun

  phun mù

  phun sương

  tán nhỏ

  ô tô:

  sự tán nhuyễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atomize

  spray very finely

  atomize perfume

  Synonyms: atomise

  break up into small particles

  the fine powder had been atomized by air

  Synonyms: atomise

  Similar:

  nuke: strike at with firepower or bombs

  zap the enemy

  Synonyms: atomise, zap