atomist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomist.

Từ điển Anh Việt

  • atomist

    /'ætəmist/

    * danh từ

    người theo thuyết nguyên tử