atomistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomistically.

Từ điển Anh Việt

  • atomistically

    xem atomistic