at that place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at that place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at that place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at that place.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • at that place

  Similar:

  there: in or at that place

  they have lived there for years

  it's not there

  that man there

  Synonyms: in that location

  Antonyms: here

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).