all wheel drive vehicles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all wheel drive vehicles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all wheel drive vehicles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all wheel drive vehicles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all wheel drive vehicles

    * kỹ thuật

    xe phát động cả 4 bánh

    cơ khí & công trình:

    xe được truyền động toàn phần