all weather road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all weather road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all weather road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all weather road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all weather road

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường (dùng trong) mọi thời tiết