all text sections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all text sections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all text sections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all text sections.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all text sections

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tất cả các đoạn chữ