all tests pass (atp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all tests pass (atp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all tests pass (atp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all tests pass (atp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all tests pass (atp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đã qua mọi phép đo thử