all purpose container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all purpose container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all purpose container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all purpose container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all purpose container

    * kinh tế

    container vạn năng