all peer network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all peer network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all peer network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all peer network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all peer network

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng ngang hàng