all object authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all object authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all object authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all object authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all object authority

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quyền với mọi đối tượng