all fools' day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all fools' day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all fools' day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all fools' day.

Từ điển Anh Việt

 • all fools' day

  /'ɔ:l'fu:lzdei/ (April-fool-dat) /'eiprəl'fu:ldei/

  fool-dat)

  /'eiprəl'fu:ldei/

  * danh từ

  ngày mồng 1 tháng 4 (ngày cho ăn "cá tháng tư" , đùa nghịch đánh lừa nhau)

Từ điển Anh Anh - Wordnet