all (-over) work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all (-over) work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all (-over) work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all (-over) work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all (-over) work

    * kỹ thuật

    sự khấu liền vỉa

    sự khấu toàn diện