air unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • air unit

    a military unit that is part of the airforce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).