air traffic control center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air traffic control center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air traffic control center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air traffic control center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air traffic control center

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trung tâm điều khiển không lưu

    trung tâm kiểm soát không lưu