air slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air slot

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    khe gió